Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

Статут закладу

 

І. Загальні положення

1.1.                    Спеціальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 "Червона шапочка" (далі-дошкільний заклад) створено на підставі рішення Кіровського райвиконкому від 21 травня 1986 р., №399.

1.2.                    Юридична адреса дошкільного закладу: 25030, м. Кіровоград, проспект Правди,20, тел. 34-67-74. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, обслуговується централізованою бухгалтерією управління освіти Кіровоградської міської ради.

1.3.                    Дошкільний заклад відноситься до комунальної власності міста. Засновником дошкільного закладу є Кіровоградська міська рада. ' Управління освіти міськвиконкому здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає земельну ділянку, необхідні будівлі з обладнанням, матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4.                    Дошкільний заклад для дітей з порушеннями зору свою діяльність здійснює відповідно до Конституції України, Закону України "Про дошкільну освіту", Положення про дошкільний навчальний заклад України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305, Постанови Кабінету Міністрів України №38 від 20 січня 1997 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами", даного Статуту та інших нормативних документів Міністерства освіти України.

1.5.                    Головною метою дошкільного закладу є задоволення потреб громадян та суспільства у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку,              оздоровчо-лікувальній реабілітації дітей з порушеннями зору, організації спеціально направленої корекційно-педагогічної і лікувально-відновлювальної роботи з дітьми.

1.6.                    Головними завданнями дошкільного закладу є: реалізація державної  політики  в  галузі   освіти;  забезпечення  фізичного  і  психічного

 

здоров'я   дітей;   виховання,   лікування,   можливе   відновлення   і   розвиток порушеної    функції   зору   дитини,    надання    кваліфікованої   допомоги    в корекції зору дитини; розвиток творчих здібностей та інтересів дитини; формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі.

1.7.                    Статут         дошкільного        закладу затверджується органами місцевого самоврядування.

1.8.                    Дошкільний заклад самостійно приймає рішення, здійснює свою діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про дошкільний заклад України та власним Статутом.

1.9.                    Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: реалізацію головних завдань, визначених Законом України "Про освіту", "Законом України „Про дошкільну освіту" та Положенням про дошкільний заклад; за якість та кінцевий результат роботи установи по виконанню головних завдань, визначених даним Статутом; дотримання фінансової дисципліни; дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами,   у тому   числі   зобов'язань   за   міжнародними угодами.

2. Комплектування дошкільного закладу

2.1.          Заклад розрахований на 121 місце.

2.2.          У дошкільному закладі функціонують спеціальні групи для дітей з порушеннями зору.

 

2.3.       Дошкільний заклад має групи з денним 10,5 год. режимом перебування дітей та чергову групу в ранкові та вечірні години з 12 "год. режимом перебування дітей.

2.4.       Групи в дошкільному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. Всього кількість груп - 7, із них віком до 3-х років - 1, віком від 3-х до 7-ми років - 6.

2.5.       Кількість дітей в групах - 10 чол., кількість в групі  слабозорих дітей - 10 чол.

З

 

2.6.    Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно
пред'явити:

-  направлення спеціаліста - окуліста дитячої поліклініки;

-  висновок        (протокол)        психолого-медико-педагогічної

-  консультації з вказівкою встановленого діагнозу;

-   медичну  довідку  про   стан  здоров'я  дитини  та  відсутність   контакту  з
інфекційними хворими;

-  свідоцтво про народження дитини;

-  документи, необхідні для визначення пільги про розмір оплати за утримання дитини в дошкільному закладі.

Прийом дітей здійснюється керівником протягом календарного року.

2.7.    За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її
хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки матері та чергової
відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період

- 75 днів. Можливі інші причини, які визначаються на підставі заяв батьків.

2.8.   Відрахування дітей з дошкільного закладу може здійснюватися на
підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в ДНЗ; за бажанням батьків або осіб, які
їх замінюють, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які
їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. Батьків
повідомляють про відрахування дитини не пізніше, ніж за 10 календарних днів
письмово.

3. Режим роботи

3.1.                     Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 год. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2.                     Щоденний графік роботи ДНЗ: з 6,30 до 18,30

3.3     Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу: вікових: з 7,00 до 17,30; чергової групи: з 6,30 до 18,30

3.4.    За бажанням батьків на підставі платних послуг групи можуть

4

 

працювати цілодобово, у вихідні, святкові.

4. Організація навчально-виховного процесу

4.1.                      Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2.                      Освітньо виховний процес в дошкільному закладі є вільним від втручання політичних партій та інших об'єднань                               громадян        і ґрунтується на засадах державної політики з врахуванням потреб і інтересів дитини та має світський характер. Працівники дошкільного закладу   не мають  права чинити релігійний вплив на вихованців.

4.3.                      Зміст дошкільної освіти реалізується сім'єю, дошкільним закладом відповідно до державного стандарту (базового компонента) дошкільної освіти через навколишнє середовище, міжособистісне спілкування, освітньо-виховні програми, методичні посібники. З метою виявлення підтримки обдарованості, природних здібностей дітей дошкільний заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома     напрямами                      (художньо-естетичний, фізкультурно-оздоровчий, музичний тощо).

4.4.                      Дошкільний заклад працює за програмою "Малятко", рекомендованою Міністерством освіти України                                         та       програмою з корекційної роботи із слабозорими дітьми, розробленою державним   педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова.

4.5.                      Дошкільний заклад має право самостійно вибирати програму із комплексу варіантних програм, рекомендованих державними органами управління освітою, вносити до неї відповідні зміни і доповнення у порядку, визначеному Міністерством, розробляти авторські програми у відповідності   базового   компонента  дошкільної освіти.

4.6.                      Відповідно до Закону України "Про мову" у дошкільному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

5

 

4.7.                       Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з відповідним органом управління освіти. План на оздоровчий період додатково погоджується з санітарно-епідеміологічною службою.

4.8.                       Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками та особами, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження дитини. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного закладу. Платні послуги не можуть надаватись замість або в рамках Державної базової програми.

5. Організація харчування дітей

5.1.                     Порядок забезпечення продуктами харчування встановлює Управління освіти Кіровоградської міської ради згідно рішень тендерних комісій.

5.2.                     Дошкільний заклад забезпечує збалансоване триразове харчування дітей, необхідне для їх росту і розвитку.

5.3.                     Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей

6.1.                     Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється штатним персоналом медичних сестер та лікарем міської дитячої поліклініки, спеціально закріпленою за установою.

6.2.                     Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в

6

 

тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, лікувально відновлювальну роботу, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком лнтини, організацією фізичного виховання, загартування, дотримання санітарно-гігієнічних норм, режимом дня та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу

7.1.     Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного закладу є:

-   діти дошкільного віку;

-   керівник;

-   заступники керівника;

-   педагогічні працівники та психолого-педагогічна служба;

-   медичні працівники;

-   помічники вихователів та няні;

-   представники підприємств, установ, які беруть участь в навчально-виховному процесі;

батьки, або особи, які їх замінюють.

7.2.                     Статус  учасників     навчально-виховного     процесу,     їх права і обов'язки визначаються Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту". Права та обов'язки працівників визначаються посадовими   інструкціями,   які   розроблені   у   відповідності   до   чинного законодавства України.

7.3.                     На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу призначається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту"), а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.4.                     Педагогічні      працівники      дошкільних      закладів      підлягають

7

 

атестації, яка є обов'язковою і здійснюється один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.5.                      Права вихованців дошкільного закладу визначаються Конвенцією ООН про права дитини, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", та іншими законодавчими актами України.

7.6.         Вихованці мають право:

 

-    безкоштовно та за додаткову оплату здобувати дошкільну освіту в межах, визначених державним стандартом;

-    захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров'ю, моральному та духовному розвитку.

-    на оптимальні, безпечні, нешкідливі для здоров'я умови виховання, розвитку та навчання;

-    бути захищеними від будь-яких норм експлуатації фізичного та морального насилля, приниження гідності з боку дорослих в сім'ї.

7.7.    Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання, навчання
дітей, методів і засобів роботи з дітьми;

-  на підвищення кваліфікації в педагогічних вищих навчальних закладах,
аспірантурі, інститутах післядипломної педагогічної освіти з виплатою
стипендії за наявності відповідних фондів;

-    на проведення науково-дослідницької, експериментальної, пошукової
роботи,   відповідно   до   діючих нормативних документів;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

-   об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об'єднань
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-   вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

-   на дострокову атестацію, на отримання відповідної категорії, педагогічного звання.

 

- на захист професійної честі та власної гідності.

7.8.    Педагогічні працівники зобов'язані:

-   дотримуватися статуту дошкільного закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

-   дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

-   співпрацювати з сім'єю вихованців дошкільного закладу з питань навчання і виховання дітей;

 

-      забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації, а також фізичного та психологічного насильства;

-      брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

 

-   виконувати накази та розпорядження керівництва;

-   інші обов'язки, що не суперечать законодавству України;

-   нести відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров'я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

 

7.9.         Для підвищення відповідальності за якість та кінцевий результат роботи установи, застосовуються такі форми морального та матеріального заохочення навчально-виховного процесу: Почесні грамоти, матеріальні заохочення, присвоєння звання "вихователь-методист" за результатами атестації.

7.10.    Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне, психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

7.11.    Працівники дошкільного         навчального        закладу проходять періодичні безоплатні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

7.12.            Права батьків, або осіб, які їх замінюють:

-    обирати   і   бути   обраними   до   органів   громадського   самоврядування

 

дошкільною закладу з питань виховання та навчання дітей;

-     брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

-     захищати в органах громадського самоврядування закладу та відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей;

-     заслуховувати звіти завідуючої та вихователів дошкільного закладу про роботу у вікових групах;

-   приводити  та   забирати   дитину   в   зручний   для   них   час,   заздалегідь
попередивши вихователя.

7.13.  Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

-  постійно дбати про фізичне здоров'я, психологічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-  виховувати гідність дитини, почуття милосердя;

 

-   своєчасно вносити плату за утримання дитини у дошкільному закладі в установленому порядку;

-   своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хворобі дитини;

-   приводити та забирати дитину особисто, не передовіряючи її неповнолітнім і стороннім особам.

7.14.  Батьки та особи, які їх замінюють, несуть однакову
відповідальність за виховання; навчання і розвиток дітей. В разі
невиконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним
законодавством України, дошкільний заклад може виступати позивачем у суді з
питань позбавлення батьківських прав та захисту інтересів дитини.

8. Управління дошкільним закладом

8.1.    Управління       дошкільним       закладом       здійснюється       його
керівником.

8.2.    Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює
завідуюча,        яка призначається   і   звільняється   засновником   або

10

 

уповноваженим органом.

8.3.    Завідуюча дошкільним закладом несе відповідальність за
організацію діяльності дошкільного закладу;

-  забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

-  від імені засновника підписує колективний договір;

-  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, установах   і громадських організаціях;

 

-      розпоряджається  коштами,  укладає договори,  в тому числі  з  батьками, відкриває рахунки в установах банків;

-      у   межах   своєї   компетенції   видає   накази,   обов'язкові   для   виконання працівниками закладу;   .

- приймає на роботу та звільняє з неї працівників закладу;

-  організовує додаткові    послуги,     спрямовані    на    поліпшення догляду,
оздоровлення, виховання, навчання дітей;

-   затверджує штатний розклад, складений в установленому порядку і погоджує його з засновником;

-   забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших умов щодо охорони життя та здоров'я дітей;

-   несе відповідальність за охорону життя і здоров'я персоналу і дітей;

за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції персоналу;

-  створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в
закладі.

8.4.    Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним
навчальним закладом є педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять
усі педагогічні працівники дошкільного закладу, медичні працівники, вчителі
базової школи, батьки. Головою педагогічної ради є завідуюча дошкільним
закладом.

Педагогічна рада закладу:

-  розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та

 

приймає відповідні рішення;

Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних
працівників відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань
педагогічної ради визначається за потребою і, як правило, становить не менше 4
раз на рік.

Для організації обміну досвідом навчально-виховної роботи проводиться спільне засідання педагогічної ради дошкільного закладу та базової школи.   •

8.5.    Органом громадського самоврядування в дошкільному закладі
освіти є:

загальні збори (конференція) членів трудового колективу та батьків.

Термін їх повноважень 1 рік. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше одного разу на рік. Повноваження органів громадського самоврядування визначаються чинним законодавством про освіту.

8.6.    Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

-       заслуховують звіти завідуючої дошкільним закладом, дають їм оцінку "     

-       голосують закритим або  відкритим голосуванням;

-       обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни їх повноважень;

-       затверджують   основні  напрямки  по  вдосконаленню  роботи  і  розвитку навчального закладу.

-       Виконання рішень загальних зборів обов'язкові для всіх членів колективу.

У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради призначається за потребою.

 Рада дошкільного закладу:

- заслуховує звіт керівника дошкільного закладу;

12

 

-   розглядає   питання   навчально-виховної   роботи,   методичної,   фінансово-
господарської діяльності дошкільного закладу;

- організовує виконання рішень загальних зборів.

8.8.    У дошкільному закладі може діяти піклувальна рада.

9. Майно дошкільного закладу

9.1.   Відповідно           до           рішення           Кіровоградської
міської ради №272 від „14" квітня 1993 року дошкільний заклад має земельну
ділянку загальною площею 0,80 гектарів, де        розміщені           ігрові        та
спортивні     майданчики,     зони відпочинку, господарські будівлі тощо.

Дошкільний заклад обладнується відповідно до нормативів, встановлених для дошкільних закладів.

9.2.         Дошкільний заклад                 володіє,            користується            і розпоряджається майном на правах оперативного управління власності або повного господарського віддання відповідно до чинного законодавства України.

9.3.         Майно дошкільного навчального закладу становлять основні фонди та інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі дошкільного закладу.

10. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

10.1. Фінансово-господарська    діяльність    дошкільного     навчального закладу проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується довідно до законодавства.

       10.2. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу №29 може здійснюватись  на основі власного самостійного балансу.

  10.3 джерелами    формування    коштів   дошкільного закладу є кошти:

- міського бюджету. що надходять у розмірі, не нижчому  від передбаченого  нормативами фінансування  дошкільних закладів.

-  від господарської ї діяльності дошкільного закладу, надання платних послуг

ІЗ

 

населенню.

-   батьків або осіб, які їх замінюють;

-   добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

10.4.  Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

-   придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

-   отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

-   здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним ті фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.5.  Статистична звітність (форма 85К) про діяльність дошкільного
закладу здійснюється відповідно до законодавства.

11. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

11.1.           Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний засновнику і його виконавчим органам.

11.2.           Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є атестація, що проводиться, як правило, один раз в 10 років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти та  науки України

11.3.           Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог, щодо змісту, рівня й обсягу   дошкільної освіти   здійснюється     місцевими

органами виконавчої  влади та управлінням освіти.

             11.4 Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

 

Завідуюча ДНЗ №29                                                                /Н.Подгаєвська/

 

14