Спеціальний дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 29 "Червона шапочка"
 
Ми не прагнемо стати кращими за інших, ми намагаємося стати взавтра кращими за нас сьогоднішніх

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

  

НАКАЗ

 

 

від 24.02.2021р.                                                                                           № 36-о

 

 

Про затвердження Положення

про внутрішню систему

забезпечення якості освіти

СДНЗ №29 «Червона шапочка»

 

      Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 41 ч. 2), з метою постійного підвищення якості освіти та якості освітньої діяльності, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, на підставі рішення педагогічної ради (протокол № 03 від 24.02.2021),

 

 НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити та ввести в дію "Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти  спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 «Червона шапочка»  з 24  лютого 2021року (додається).

2. Призначити   Артеменко О.Б. вихователя - методиста, координатором по   запровадженню системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.

3. Створити робочі групи, які вивчатимуть та оцінюватимуть системи за кожним із напрямів.

4. Забезпечити публічний доступ до тексту Положення через офіційний сайт  спеціального ДНЗ (ясла-садок) №29 «Червона шапочка»

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                           Катеринич Ю.А.

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                                                                наказом директора

Спеціального ЗДО (ясла-садок)                                       спеціального ЗДО (ясла-садок)

№29 «Червона шапочка»                                                    №29 «Червона шапочка»

протокол №3  від 24.02.2021р.                                               №36-о від 24.02.2021р.  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

в   спеціальному закладі дошкільної освіти

  (ясла-садок) №29 «Червона шапочка»

м.Кропивницького

  

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в  спеціальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 29 «Червона шапочка» (далі СЗДО)  міської ради  м.Кропивницького  розроблено відповідно до вимог  Закону України  «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.09.2018, Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.
  2. Основні поняття, що застосовуються та їх визначення (згідно  із Законом України «Про дошкільну освіту»)
 • дошкільна освіта, яка відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій(додаток 1);
 • метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок;
 • освітня діяльність - діяльність суб’єкта освітньої діяльності, спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній або неформальній освіті;
 • якість освіти - відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти;
 • якість освітньої діяльності - рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

1.3       Система внутрішнього забезпечення якості освіти в спеціальному ЗДО (ясла-садок) №29 «Червона шапочка»   передбачає здійснення таких процедур і заходів:

–   визначення принципів та процедур забезпечення якості освіти;

–   здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

– щорічне оцінювання здобувачів освіти, загальне оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання здобувачів освіти;

– забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі інклюзивного навчання ;

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом, закладом освіти;

–  забезпечення публічності інформації про освітні програми;

– забезпечення ефективної системи  академічної доброчесності.

– оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

–оприлюдненення критеріїв, правил і процедур оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

– створення в СЗДО №29 інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Колегіальним органом управління СЗДО №29, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості  освіти, є педагогічна рада. Моніторинг системи внутрішнього забезпечення якості здійснюється адміністрацією закладу разом з комісією з питань академічної доброчесності.

1.4 Основними документами, які визначають якість дошкільної  освіти, є Державний стандарт дошкільної освіти – Базовий компонент дошкільної освіти, освітня програма розвитку дитини від 2 до 7 років «Дитина», що розкриває зміст його реалізації в кожному віковому  періоді розвитку дошкільника, парціальні програми для реалізації змісту варіативної складової Базового компонента.

Критеріями  ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

- якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників СЗДО №29;

- оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, медико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

- дієва система управління СЗДО №29;

1.5  Компонентами ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

- стратегія (політика);

- організаційно-функціональна структура;

- процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

- критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

- умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);

- системи та процеси управління СЗДО №29 зокрема інформаційні;

- система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

1.6 Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

 • здобувачі освіти та їх батьки;
 • педагогічний персонал закладу дошкільної освіти;
 • засновник –  міська рада м Кропивницького ;
 • Управління освіти м.Кропивницького ;
 • громадськість.

1.7 Система внутрішнього забезпечення якості освіти це діяльність з інформаційного забезпечення управління освітньою організацією, заснованою на систематичному аналізі якості реалізації освітньої діяльності, його ресурсного забезпечення та його результатів.

1.8. Положення поширюється на діяльність всіх педагогічних   працівників, що здійснюють освітню діяльність, в тому числі педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом.

ІІ.СТРАТЕГІЯ (ПОЛІТИКА) ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

2.1 Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних,  кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу,  його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам.

2.2 Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
 • здійснення моніторингу якості дошкільної освіти
 •  залучення всіх учасників освітньої діяльності до процесу забезпечення якості.
 • сприяння безперервному професійному зростанню педагогічних працівників
 • справедливе та об’єктивне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників
 • запобігання та протидія дискримінації, булінгу (цькування)

2.3 Систему забезпечення якості дошкільної освіти (систему внутрішнього забезпечення якості)  спеціального закладу дошкільної освіти  №29 (далі – Систему) розроблено  згідно з принципами:

 • дитиноцентризм: головний суб'єкт, на якого спрямована освітня діяльність ЗДО  – дитина
 • автономність: самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку закладу, ви­борі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • системність:  передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • цілісність: єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;
 • вдосконалення: потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;
 • партнерство: в розвитку  навчанні та вихованні дітей, а також в професійній взаємодії.
 • прозорість та інформаційна відкритість: процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;
 • гнучкість і адаптивність: можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв'язки та різні комунікації;
 • іноваційність: здатність продумувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці закладу ідеї, технології, методики, пов'язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.
 • створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини її базових якостей
 • забезпечення академічної свободи педагогічних працівників

ІІІ. Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб'єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміністрація закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

- формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкільної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення педагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

- готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у СЗДО № 29 «Червона шапочка», бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

- організовує проведення у СЗДО № 29 контрольно-оцінних процедур;

- забезпечує умови для підготовки педагогів СЗДО № 29 «Червона шапочка», батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

- організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), зберігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні СЗДО № 29 «Червона шапочка»,

- формує інформаціяно-аналітичмі матеріали за результатами оцінки якості освіти та надає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

- ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

- розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності СЗДО № 29 «Червона шапочка», параметри, критерії та показники, методи та форми;

- беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компетентності педагогів СЗДО № 29 «Червона шапочка»,

- формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за результатами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні СЗДО № 29 «Червона шапочка».

3.1.3. Педагогічна рада:

- діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

- розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності СЗДО № 29 «Червона шапочка»,

- ухвалює рішення щодо питань функціонування СЗДО № 29 «Червона шапочка», оновлення змісту освіти в зв'язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму педагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі аналізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

IV. Процедури внутрішньої системи оцінюваний якості освіти
та освітньої діяльності

 1. Процедурами ВСЗЯО с внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі — Контроль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі - Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, результатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:
 • удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розвиток компетентностей здобувачів освіти;
 • посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;
 • формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.
 1. Процедура Контролю у закладі дошкільної освіти визначається логічним та доцільним об'єднанням його видів (тематичний, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом — розробляються циклограми, відповідно до методичних рекомендації.
 2. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у закладі дошкільної освіти напрямів.
 3. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту добираються доцільні методи та джерела отримання інформації.
 1. Моніторинг є методом та формою Контролю.
 2. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:
 • аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;
 • звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;
 • проблемного аналізу — комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти — у Програмі розвитку;
 • аналізу підсумків діяльності ЗДО за навчальний рік та літній період - щорічне самооцінювання — у Плані роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період.
 1. Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Державною службою якості освіти України. Проблемний аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Програми розвитку закладу (здійснюється один раз на п’ять років).
 2. Щорічне самооцінювання підсумків діяльності закладу дошкільної освіти за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.
 1. План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.
 2. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.
 1. Документи:
 • Програма розвитку закладу дошкільної освіти на три-п’ять років;
 • План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період;
 • План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;
 • протоколи педагогічної ради, загальник зборів колективу тощо;
 • накази керівника.

4.10.2.Матеріали:

 • проблемний (комплексний) аналіз;
 • аналіз підсумків діяльності ЗДО на навчальний рік та літній період;
 • циклограма внутрішнього контролю ЗДО на навчальний рік;
 • методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

 

V. Kритерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти

 

5.1. Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентнос­ті вихованців відповідно до змісту освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

5.2. Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти визначені в освітніх програмах за якими організовано освітній процес у СДНЗ № 29 «Червона шапочка»

5.3. Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п'ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті у теках відповідно до вікової кате­горії здобувачів освіти.

5.4. Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

- на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня роз­витку дітей

- у січні з метою коригування освітнього процесу по розділах освітньої програми з тими дітьми, які потребують індивідуальної роботи (за потребою);

- у кінці навчального року (квітень – травень) – з метою порівняльного аналізу ре­зультатів на початок і кінець року.

5.5. Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, с основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

5.6. Моніторинг проводять вихователі, фахівці – вчитель-логопед, вчитель-дефектолог, музичний керівник, інструктор з фізичного виховання. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров'я здійснює сестра медична старша. За потребою діагностичні процедури може про­водити вихователь-методист закладу.

5.7. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педа­гогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії роз­витку і оцінюють єдину картину в віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своє­часні коригувальні дії з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх замінюють.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати ор­ганізованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.

5.8. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довід­ку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми лініями; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на но­вий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу у групах.

5.9. Аналітична довідка за результатами моніторингу береться до уваги при складанні підсумкового ана­лізу діяльності СДНЗ № 29 «Червона шапочка» за навчальний рік, обговорюється на засіданні педа­гогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

5.10. Проведення процедур моніторингу, обговорення їх результатів у формі психолого-педагогічного консиліуму фіксуються у плані роботи закладу.

 

VI. Kритерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності

 педагогічних працівників

 

6.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів СЗДО № 29 «Червона шапочка», відбуваються підчас атестацій та міжатестаційний періоду.

6.2. Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

6.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та про­ходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання пе­дагогічної діяльності педагогічних працівників СДНЗ № 29 «Червона шапочка», яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду ро­боти, вивчення необхідної документації порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об'єктивного оцінювання є все­бічний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

6.2.2. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповід­но до Порядку підвищення кваліфікації,

6.2.3. Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з:

- динаміки розвитку базових якостей дітей;

- емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

- раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, ство­рення соціальної ситуації розвитку;

- варіативних форм взаємодії з дітьми;

- реструктуризації змісту освітньої діяльності;

- рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

6.2.4. Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компе­тентності педагога – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педа­гогічна рада строком на п'ять років, зберігається у методичному кабінеті.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період.

6.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційннй період відбуваєть­ся відповідно до Плану роботи СЗДО № 29 «Червона шапочка», на навчальний рік та оздоровчий період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

6.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематично­го контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.

6.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності СЗДО № 29 «Червона шапочка»,  за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогно­зування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

6.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до порядку підвищений кваліфікації. Результатом оцінювання у міжатестаційний період є побудова індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична до­помога.

6.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогіяних працівників:

- План роботи СЗДО № 29 «Червона шапочка», на навчальний рік та оздоровчий період;

- Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

- протоколи засідання педагогічної ради, атестаційної комісії, атестаційний лист;

- накази керівника.

 

 

VII. Умови якісної організації освітнього процесу

 

7. Матеріально-технічні умови.

7.1 Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщений споруд обладнання й території

7.2 Територія та приміщення чисті і охайні. Обладнання території та приміщень справне.

7.3 Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторонніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

      7.4 На території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку.

      7.5 Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

      7.6 Систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

      7.7 У закладі забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього пропечу, зокрема: туалетні кімнати, групові осередки, маршові сходи облаштовані з урахуванням індивідуальних освітніх потреб.

     7.8 У закладі, в разі потреби, облаштовується та діє ресурсна кімната (осередок), у наявності дидактичні засоби відповідно до освітніх потреб здобувачів освіти.

    7.9 Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому поверсі та забезпечені окремими входами.

    7.10 Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

    7.11 Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

    7.12 Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнаннями що відповідає кількості вікових груп та віковим особливостям здобувачів освіти та запитам дітей з особливими освітніми потребами.

    7.13 У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає санітарним нормам.

    7.14 Приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті. Здійснюється щоденне полота прибирання та провітрювання усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прилади, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових приміщеннях після кожного прийому їжі миються.  Облаштовані туалети, утримуються в належному стані.

    7.15 У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освітнього процесу.

    7.16 Оснащеність групових приміщень, кабінетів сучасним обладнанням, меблями та засобами навчання.

    7.17 Дотримання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

    7.18 Використання джерел фінансування на утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу.

7.2. Навчально-методичні умови.

7.19 Освітній простір групових приміщень та інших основних приміщень забезпечує реалізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій.

7.20 Компоненти предметно-просторового розвивального середовища у групах відповідають освітній програмі та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним вимогам (здатність трансформуватися,  поліфункціональність, варіативність. доступність, безпека).

7.21 .Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам. Для занять з використанням комп'ютерних та технічних засобів навчання створено відповідні умови.

7.22 Забезпечення умов для інклюзивного навчання здобувачів.

7.23Врахування національно-культурних, кліматичних умов, в яких здійснюється освітній процес.

7.24. Психолого-педагогічні умови.

       7.24.1 Забезпечення емоційного благополуччя через безпосередня спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб; формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливостях і здібностях.

      7.24.2 Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповідають їхнім піковим та індивідуальним особливостям (неприпустимо як штучне прискорення, так і штучне уповільненні розвитку дітей).

      7.24.3 Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси ї можливості кожної дитини

      7.24.4 Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносини між дітьми, зокрема які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні (зокрема обмежені) можливості здоров’я; розвиток у дітей комунікативних здібностей. що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння працювати в групі однолітків в різних видах  діяльності.

      7.24.5 Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного вибору специфічних для них видів діяльності, учасників спільної діяльності та. спілкування; для прийнятій дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирективну допомогу дітям у різних видах діяльності.

     7.24.6 Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншому насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

     7.24.7 Партнерська взаємодія а батьками. Підтримка батьків (законних представників) у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров'я, залучення сімей безпосередньо в освітню діяльність.

     7.25 Медико-соціальні умови.

     7.25.2 Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей,

     7.25.3 Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням для проведення профілактичних оглядів.

     7.25.4 Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками (медичною сестрою старшою) відповідно до їхніх функціональних обов'язків, у разі потреби надається домедична допомога.

     7.25.5 Організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму

     7.25.6 Проведення медичними працівниками санітарно-просвітницької роботи (гігієнічне виховання дітей, формування навичок здорового способу життя тощо) з працівниками закладу дошкільної освіти і батьками вихованці».

     7.25.7 Планування й проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організаційних формах,

     7.25.8 Наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти.

     7.25.9 Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізичного виховання (2 рази на навчальний рік).

     7.25.10 Проведення контролю за станом здоров'я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у закладі дошкільної освіти.

     7.25.11 Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, визначення функціональної готовності дітей до навчання у школі тощо.

     7.26 Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

      7.26.1. Забезпечення різного корисного та збалансованого харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти.

7.26.2. Виконання натуральних норм харчування.

7.26.3 .Дотримання  санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

7.26.4 .Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобував і в освіти у процесі організації харчування.

7.26.5 .Здійснення контролю за організацію харчування та дотриманням питного режиму

        7.27 Умови інклюзивної освіти.

         7.27.1 Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми но требами,

        7.27.2 Облаштування та використання ресурсної кімнати чи осередків.

         7.27.3 Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

  7.27.4 Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

 

VIII. Cистеми та процеси управління закладом дошкільної освіти

8.1. Визначеність системи планування та організації діяльності СЗДО №29 «Червона шапочка».

8.1.1. Сформована стратегія – Програма розвитку СЗДО №29 «Червона шапочка», яка відповідає особливостям та умовам діяльності закладу, структурованою за напрямами діяльності, чіткою іі вимірюваною, в якій відстежується перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Програми розвитку звітує директор на загальних зборах (конференції) колективу та громадськості. Проект нової Програми розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювання, проект обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

8.1.2. Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та оздоровчий період (можуть формуватися окремими планами):

- ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи;

- побудована па засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закладу дошкільної освіти за минулий період;

- структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річних завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

- до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує директор.

8.2. Ефективність кадрової політики:

- укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорій працівників;

- створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес;

- обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

- відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

- цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

- координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;

- формування та розвиток корпоративної культури.

8.3. Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних систем).

- Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

- Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст інформації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповнюється й вчасно оновлюється.

8.4. Діяльність органів громадського самоврядування.

- Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу та батьків.

- Діє орган батьківського самоврядування.

- Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.

ІХ. Система й механізм забезпечення академічної доброчесності

 

 1. Педагогічні працівники дотримуються вимог академічної доброчесності:
 • посилаються на джерела інформації, якщо використано сторонні ідеї, розробки, твердження, відомості;
 • виконують норми законодавства про авторське право й суміжні права;
 • надають достовірну інформацію про:
 • методики та результати досліджень,
 • джерела використаної інформації,
 • власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • визначають дотримання академічної доброчесності дітьми;
 • об'єктивно оцінюють результати освітнього процесу та якості дошкільної освіти дітей.
 1. Педагогічні працівники обізнані щодо видів порушення академічної доброчесності:
 • обман — неправдиве інформування щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу —
 • академічний плагіат — представлений результатів наукової діяльності інших осіб як результатів власного дослідження, а також відтворення текстів інших авторів без зазначення авторства;
 • самоплагіат — представлення своїх уже опублікованих наукових результатів як нових;
 • фабрикація — вигадування інформації, що використовується в освітньому процесі;
 • фальсифікація — зміна чи модифікація інформації; яка стосується освітнього процесу;
 • списування — використання під час письмових робіт зовнішніх джерел інформації, крім дозволених;
 • хабарництво— надання, або отримання коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ чи пропозиція щодо цього, щоб отримати переваги в освітньому процесі;
 • необ’єктивне оцінювання свідоме завищення або заниження оцінки результатів но вчення,
 1. Відповідальність педагогічних працівників щодо порушення академічної доброчесності, які встановлена Законом України «Про освіту»:
 • позбавляються педагогічного звання, кваліфікаційної  категорії;
 • отримують відмову у присвоєнні, звань та категорій;
 • втрачають право працювати у деяких закладах або займати деякі посади.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

Опис кваліфікаційних рівнів

Рівень

Знання

Уміння/навички

Комунікація

Відповідальність і автономія

0

 

Здатність особи адекватно діяти у відомих простих ситуаціях під безпосереднім контролем іншої особи

Елементарні загальні знання про себе та довкілля

виконання елементарних завдань у відомих типових ситуаціях

ситуативна взаємодія в обмеженому колі осіб

виконання завдань під безпосереднім контролем або наглядом

Розуміння найпростіших причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків

 

відповідне реагування на прості усні повідомлення

готовність до систематичного навчання